Archive for novembre, 2015

Convocatòria de sessió de caràcter extraordinari del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 19 de novembre de 2015, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 25 de novembre de 2015, a les 21’00 hores, amb el següent ordre del dia: ORDRE DEL DIA: Aprovació del compte general de la corporació, exercici 2014. Modificació de crèdit núm. 5/2015 […]