INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

PRESSUPOST 2015:

      Informe sobre el període mitjà de pagament 1r trimestre 2015: Informe PMP

INFORMACIÓ SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2014

INFORMACIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2014

  • INFORMES DE MOROSITAT: Són els informes trimestrals que ha d’emetre i remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat, la intervenció de l’ajuntament, sobre el compliment dels terminis previstos a la llei per al pagament de les obligacions de l’entitat local, en virtut de la Llei 15/2010.

Informes de morositat 3r trimestre 2014: Informe sobre pagaments realitzats en el trimestre , Informe sobre interessos de demora pagats en el periode , Informe sobre factures pendents de pagament al final del trimestre , Informe sobre factures pendents de pagar amb antiguitat superior a 3 mesos al final del trimestre

Informes de morositat 2n trimestre 2014: Informe sobre pagaments realitzats en el trimestre , Informe sobre interessos de demora pagats en el periode , Informe sobre factures pendents de pagament al final del trimestre , Informe sobre factures pendents de pagar amb antiguitat superior a 3 mesos al final del trimestre

Informes de morositat 1r trimestre 2014: Informe de pagaments realitzats dins del trimestre , Informe sobre interessos de demora pagats durant el trimestre , Informe sobre factures pendents de pagament a final de trimestre , Informe sobre factures pendents de pagar amb antiguitat superior a 3 mesos a final del trimestre

INFORMACIÓ SOBRE L’AVANÇ DE LIQUIDACIÓ DEL 2013 I DEL PRESSUPOST  DEL 2014

INFORMACIÓ SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB L’AJUNTAMENT DE JORBA

INFORMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2012 I DEL PRESSUPOST DEL 2013