PERFIL DEL CONTRACTANT

El perfil del contractant conté tota la informació relativa als procediments de contractació que es porten a terme a l’Ajuntament de Jorba.

Per accedir-hi, cliqueu aquí.

A continuació trobareu informació d’aquelles licitacions que no exigeixen la publicació en el perfil del contractant:

LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ URGENT, DEL CONTRACTE D’OBRES D’ARRANJAMENT I EQUIPAMENT D’ESPAIS PÚBLICS 2012, 3A FASE

Informe referent a la modificació de les partides previstes en la fase 3 de la memòria d’Arranjament i equipament d’espais públics 2012. Actuacions incloses al període 2015. (Document que conté els amidaments a tenir en compte per a la licitació).

. Estudi bàsic de seguretat i salut

. Plec clàusules administratives Arranjament i equipament espais públics 2012, 3a fase