TAULER D’ANUNCIS

Accediu al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Jorba, clicant al següent enllaç:

E-TAULER

Des d’aquesta pàgina on us trobeu, podeu descarregar-vos documentació complementària als anuncis publicats al tauler d’anuncis electrònic oficial:

. SELECCIÓ DE PERSONAL DEL PLA D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE JORBA 2018:

. PLEC DE CONDICIONS QUE REGIRAN L’ARRENDAMENT D’UNA FINCA DE L’AJUNTAMENT DE JORBA, PER A ÚS DE CONREU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I ATENENT A DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: Document

. PLA ESPECIAL EN SÒL NO URBANITZABLE A L’ÀMBIT DE “CAL BOFIER VELL”: Document pla especial

. PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM MUNICIPAL: Memòria , Plànols (01.Situació i emplaçament, 02.Seccions, topogràfic, 03.Planta, murs i tanques, 04.Planta magatzem i coberta, superficies i cotes, 05.Seccions magatzem, 06.Façanes magatzem, 07.Fonaments, estructura, detalls).