19 de juliol de 2017 - Sessió ordinària

Del 17 de juliol de 2017 al 4 de març de 2028 de 14:00 a 00:00

Per decret de l’alcaldia de 14 de juliol de 2017, ha estat convocada sessió de caràcter ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 19 de juliol de 2017, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 26 d'abril de 2017.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 69 a la 120/2017.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 79/2017, 85/2017 i 90/2017.
 4. Modificació pressupostària núm. 2/2017 mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
 5. Modificació de les tarifes de subministrament d’aigua.
 6. Donar compte dels informes del període mitjà de pagament corresponents al 1r i 2n trimestre de 2017.
 7. Ratificació del conveni de resolució per mutu acord del contracte d’obres per l’Arranjament i equipament d’espais públics 2012, 3a fase, entre Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis SL i l’Ajuntament de Jorba.
 8. Ratificació del conveni amb el Departament de Salut, d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal.
 9. Aprovació de l’annex al conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia, per la prestació de servei comarcal de recollida dels residus municipals mitjançant sistema porta a porta i àrees tancades.
 10. Adhesió al Pla comarcal d’igualtat 2017-2021.
 11. Atorgament de denominació a un nou habitatge disseminat.
 12. Suspensió temporal dels objectius de qualitat acústica en motiu de la festa major de Jorba 2017.
 13. Designació de les  festes locals per a 2018.
 14. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 5.03.2018 | 11:52