VII Concurs de fotografia #FMJorba2018

Dilluns, 16 de juliol de 2018 a les 00:00

BASES DEL CONCURS #FMJorba2018
1. OBJECTE. El concurs fotogràfic #FMJorba2018 consisteix a publicar fotografies i vídeos
relacionats amb la Festa Major i el municipi de Jorba amb l’etiqueta (hashtag) #FMJorba2018
a la xarxa Instagram.
2. TERMINI. El concurs s’iniciarà el dia 21 de juliol de 2018 i finalitzarà el dia 30 del mateix
mes. No s’admetran a concurs fotografies ni vídeos publicats més enllà d’aquesta data.
3. FORMA DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a
Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa
(http://instagram.com/legal/terms/).
Els participants hauran de:
- Seguir al perfil de l’Ajuntament de Jorba a la xarxa Instagram (@AjJorba)
- Realitzar una fotografia o vídeo que tingui relació amb Jorba i la seva Festa Major
-Etiquetar la fotografia/vídeo amb el hashtag #FMJorba2018
No hi ha limitació de quantitat de fotografies/vídeos per participant.
L’Ajuntament de Jorba es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades
al concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.
4. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES. Els participants, pel fet de participar, declaren
sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè,
sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les
autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva
el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors,
que malmetin la imatge institucional de l’Ajuntament de Jorba, així com les que siguin
discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició
o circumstància personal o social.
5. PREMIS.
El jurat valorarà les fotografies presentades i establirà els premis, que seran els següents:
• 1r premi. Sopar-menú per a dues persones cedit pel Molí Blanc Hotel
• 2n premi. Pack Planta+ Torreta cedit per jardineria travé
• 3r premi. Assortit degustació cedit pel Forn de pa de Jorba
6. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Pot participar en el concurs qualsevol persona tisica de
16 anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el
concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.
Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Jorba del contingut
de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.
Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge
exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat
per part de l’Ajuntament de Jorba.
L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre
dret de tercers.
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.
7. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES. La selecció de la proposta guanyadora es
farà durant les setmanes següents a la finalització del termini (veure punt 2). Un jurat
integrat per persones vinculades al consistori s’encarregarà de seleccionar el guanyador/s
del premi, tenint en compte el nombre de likes que rebin així com l’originalitat de la
imatge i la seva qualitat estètica.
8. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT. L’organització es posarà en contacte amb les persones
guanyadores mitjançant el seu perfil a Instagram @AjJorba, deixant un comentari a les
fotografies guanyadores i els donarà instruccions per posar-s’hi en contacte i facilitar-ne el
nom, els cognoms, el número de telèfon i l’adreça postal.
La llista de guanyadors es publicarà a les xarxes socials de l’Ajuntament de Jorba.
9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. Els participants cedeixen expressament a
l’Ajuntament de Jorba, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets
d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs,
de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la
xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta
explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries.
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de
transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació
pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i
multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes
en línia, webs corporatius i entorns 2.0.

 
 
 
 

 

 
 
 
Darrera actualització: 16.07.2018 | 15:22