Retribucions dels càrrecs electes

El règim de dedicacions i retribucions per l’alcaldia i els regidors d’aquesta Corporació, és el que a continuació es relaciona:


DEDICACIONS I RETRIBUCIONS BRUTS ANUALS

 

Règim

Dedicació

Retribució

Alcaldessa

Parcial

75 %

32.400 €

A la retribució de l’alcaldessa se li apliquen les retencions corresponents de Seguretat Social i IRPF.

El règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació, sense dedicació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, es detalla tot seguit:


INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA


Concepte

Sessió

Ple

15 €

Comissió de comptes

15 €

Consell d’Alcaldia

310 €

A les indemnitzacions també se’ls aplica la retenció corresponent en concepte d’Impost sobre la renda de les persones físiques.

 

 

Darrera actualització: 11.10.2023 | 11:06
Darrera actualització: 11.10.2023 | 11:06