Convocatòria de sessió de l’ajuntament ple

Per decret de l’alcaldia de 17 de juliol de 2014, ha estat convocada sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimarts 22 de juliol de 2014, a les 20’00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del 29 d’abril de 2014.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 87/2014 a la núm. 195/2014.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 118/2014 i 122/2014.
 4. Cessament d’activitats de la llar d’infants municipal de Jorba.
 5. Desafectació de la planta baixa de l’edifici situat al carrer de la Sort, núm. 11, del servei d’escola bressol municipal.
 6. Cessió gratuïta de l’ús de la planta baixa de l’edifici situat al carrer de la Sort, núm. 11 de Jorba, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 7. Rectificació de l’inventari de béns i drets municipals.
 8. Modificació de crèdit 4/2014.
 9. Designació de les festes locals per a 2015.
 10. Aprovació de les xifres de població a 1.1.2014.
 11. Ratificació del conveni signat amb la Sra. Maria Rosa Bonet Trepat en relació al camí dels dipòsits d’aigua.
 12. Aprovació del conveni marc de col.laboració en el projecte Anoia, terra de castells, entre l’Ajuntament de Jorba i el Consell Comarcal de l’Anoia.
 13. Suspensió temporal dels objectius de qualitat acústica a les zones de sensibilitat acústica A2 i A3 en motiu dels actes de la Festa Major.
 14. Precs i preguntes.

Programa de Festa Major 2014

A continuació podreu trobar el programa de la Festa Major de Jorba d’enguany:

Selecció de personal per als plans d’ocupació de l’Ajuntament de Jorba finançats per la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015″ de la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Jorba ha aprovat les bases i la convocatòria per a la selecció del personal que ha de desenvolupar els plans d’ocupació finançats per la “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona, que s’indica a continuació:

1 Netejador/a (20 hores setmanals. De l’1 d’agost de 2014 al 30 de juny de 2015)

1 Peó de manteniment (37,5 hores setmanals. De l’1 de setembre de 2014 al 31 de març de 2015)

El principal requisit per prendre part en el procés selectiu és trobar-se en situació d’atur i figurar inscrit com a demandant d’ocupació, a més dels altres que figuren a les bases que regeixen el procediment i que us podeu descarregar a continuació.

Les bases de selecció estan a disposició de les persones interessades a les oficines de l’ajuntament i també les podeu consultar a continuació (format .pdf).

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar en el registre d’entrada de documents de l’Ajuntament de Jorba (c. Major, 2 de Jorba) en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores, i els dijous de 16 a 18 hores), fins el 17 de juliol de 2014 a les 15:00 hores. La documentació a presentar és la que figura a l’anunci i a les bases.

La data de selecció serà el dia 22 de juliol de 2014 a les 9:00 hores, a l’Ajuntament de Jorba.

A continuació disposeu de la documentació relativa a aquesta convocatòria:

. Anunci que s’ha penjat als taulers d’anuncis municipals

. Bases de selecció que regeixen el procés

. Instància normalitzada per sol·licitar prendre part en el procés (en format .pdf per imprimir i emplenar a mà per presentar).

. Instància normalitzada per sol·licitar prendre part en el procés (en format MS Word per emplenar a l’ordinador i imprimir per presentar)

 

Piscina municipal de Jorba. Temporada 2014.

Nueva imagen

Aquesta setmana ja podeu adquirir els abonaments de temporada per la piscina de Jorba.

Els podeu comprar a les oficines de l’ajuntament (c. Major, núm. 2 – Jorba), en el següent horari:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Dijous, de 16 a 18 hores.

Podeu consultar la informació d’horaris d’obertura, preus dels abonaments i entrades, i les normes d’ús de la piscina, clicant al següent enllaç:

Tríptic informatiu piscina Jorba 2014

Festa de Sant Isidre 2014

Programa d’actes

sant-isidre-2014

Dissabte 17 de maig

a 2/4 de 8 del vespre

MISSA EN HONOR A SANT ISIDRE

Diumenge 18 de maig

A 2/4 de 10 del matí, a la Plaça de la Font de Jorba

CAMINADA POPULAR A “LA BANDERA”
Cal que cadascú es porti el seu entrepà. S’esmorzarà en arribar a dalt.
Cal inscriure’s, a les oficines de l’Ajuntament o enviant un missatge de correu electrònic a jorba@jorba.cat, abans del divendres 16 de maig.

 

A les 2 del migdia, al pati de l’escola de Jorba

ARROSSADA POPULAR
Inscripcions fins el dijous 15 de maig a les 3 de la tarda, a les oficines de l’Ajuntament. Preu del tiquet: 7€
MENÚ: ARRÒS, PA, POSTRES (GELAT), AIGUA, VI I CAFÈ.

Convocatòria de sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 24 d’abril de 2014, ha estat convocada sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimarts 29 d’abril de 2014, a les 20’30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions celebrades el 6 de febrer de 2013 i l’11 de març de 2013.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 17/2014 a la núm. 86/2014.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 20/2014 i 37/2014.
 4. Aprovació del Plec de clàusules administratives generals de contractació adequat al Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 5. Aprovació del compte de recaptació de l’exercici 2013.
 6. Aprovació del conveni de resolució de mutu acord del contracte amb el Sr. Miquel Raja Borràs, per la Modificació puntual del PGO de Jorba per al Parc d’Innovació.
 7. Aprovació del conveni de resolució de mutu acord del contracte amb el Sr. Miquel Raja Borràs, per la redacció del Pla parcial urbanístic per al desenvolupament del Parc d’Innovació.
 8. Ratificació del conveni “Treballem amb famílies”.
 9. Ratificació del conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia pel tractament de dades de caràcter personal contingudes a la plataforma DIBA-HESTIA.
 10. Ratificació del conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de prestació de serveis de salut pública.
 11. Conformitat amb l’acord de la junta general de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, de creació de l’Oficina d’Inversions Empresarials.
 12. Modificació del carrerer per a la inclusió de Ca l’Alegre.
 13. Modificació dels estatuts del Consorci Localret.
 14. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions al Parlament Europeu 2014.
 15. Precs i preguntes.

 

Jorba, 24 d’abril de 2014.

Licitació del contracte per la prestació del servei de bar del complex esportiu municipal del Puig

Avui 17 d’abril de 2014, ha sortit publicat a L’Enllaç dels anoiencs l’anunci relatiu a la licitació del contracte administratiu especial per seleccionar la persona que gestionarà el servei de bar del complex esportiu municipal del Puig de Jorba.

El termini per a la presentació d’ofertes finalitzarà el proper 28 d’abril de 2014 a les 15:00 hores, i les ofertes s’han de presentar, tal com estableix el plec de clàusules administratives particulars, a les oficines de l’ajuntament (c. Major, núm. 2 de Jorba).

Trobareu tota la informació sobre els requisits per participar a la licitació, documentació a presentar i els criteris de valoració de les ofertes, així com de les condicions de prestació del servei, en el plec de clàusules administratives particulars que trobareu a l’apartat “Perfil del contractant” d’aquesta pàgina web.

Calendari de pagament als proveïdors 2014

Factures   registrades i conformades el gener 5 de febrer
Factures registrades i conformades el febrer 5 de març
Factures   registrades i conformades el març 4 d’abril
Factures   registrades i conformades l’abril 7 de maig
Factures   registrades i conformades el maig 4 de juny
Factures   registrades i conformades el juny 3 de juliol
Factures   registrades i conformades el juliol 31 de juliol
Factures   registrades i conformades l’agost 9 de setembre
Factures   registrades i conformades el setembre 3 d’octubre
Factures   registrades i conformades l’octubre 5 de novembre
Factures   registrades i conformades el novembre 3 de desembre
Factures   registrades i conformades el desembre 8 de gener

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES LLISTES DEL CENS ELECTORAL

En motiu de la convocatòria d’Eleccions al Parlament Europeu pel proper 25 de maig de 2014, efectuada pel Reial Decret 213/2014, de 31 de març, i d’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general (LOREG), les llistes del cens electoral per a les Eleccions al Parlament Europeu restaran exposades al públic del 7 al 14 d’abril a les oficines d’aquest ajuntament (c. Major, núm. 2 de Jorba), per a la seva consulta per part de les persones interessades i la formulació, si escau, de les corresponents reclamacions.

La consulta l’ha de formular la pròpia persona interessada prèvia identificació mitjançant el DNI, passaport o permís de conduir en el que hi aparegui la fotografia del titular. En el cas dels ciutadans de la Unió Europea és vàlida també la targeta de residència o qualsevol dels documents anteriors emesos pel país d’origen, sempre que incloguin la fotografia de l’elector.

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE

Per decret de l’alcaldia de 6 de març de 2014, ha estat convocada sessió extraordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimarts 11 de març de 2014, a les 20’00 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Jorba.
 2. Formalització de conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
 3. Aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del municipi del coeficient que aprovin anualment les Lleis de pressupostos generals de l’Estat.
 4. Acceptació de l’adhesió dels municipis de Rubió, Sant Martí Sesgueioles i la Pobla de Claramunt a la Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics de la comarca de l’Anoia i modificació de la redacció de l’article 1 dels estatuts de l’esmentada mancomunitat.
 5. Sol.licitud al Ministeri de Foment de la cessió d’un tram de l’antiga carretera N-IIa.

Jorba, 6 de març de 2014.