Convocatòria de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 23 d’abril de 2015, ha estat convocada sessió de caràcter extraordinari i amb contingut ordinari del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimecres 29 d’abril de 2015, a les 21’30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 17 de març de 2015.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 57/2015 a la núm. 90/2015.
 3. Ratificació de la resolució de l’alcaldia núm. 73/2015,
 4. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua potable.
 5. Ratificació dels convenis entre l’Ajuntament de Jorba i els Srs. Teresa Cuadras Salanova, Concepció Solé Cuadras, Josep Solé Cuadras i M. Pilar Soler La Granja, de cessió temporal d’ús de terrenys per a la consolidació del talús de l’Avinguda Canaletes.
 6. Modificació de l’horari d’estiu de la brigada municipal.
 7. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions Locals del 24 de maig de 2015.
 8. Precs i preguntes.

 

Jorba, 24 d’abril de 2015.

Caminada popular 2015

Caminada popular 2015

Exposició pública de les llistes del cens electoral per a les Eleccions Municipals

En motiu de la convocatòria d’Eleccions Locals pel proper 24 de maig de 2015, efectuada pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i d’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general (LOREG), les llistes del cens electoral per a les Eleccions Locals restaran exposades al públic del 6 al 13 d’abril a les oficines d’aquest ajuntament (c. Major, núm. 2 de Jorba), per a la seva consulta per part de les persones interessades i la formulació, si escau, de les corresponents reclamacions.

La consulta l’ha de formular la pròpia persona interessada prèvia identificació mitjançant el DNI, passaport o permís de conduir en el que hi aparegui la fotografia del titular. En el cas dels no espanyols la targeta d’identitat d’estranger, i per als ciutadans de la Unió Europea, Noruega i Islandia s’admet qualsevol dels documents anteriors emesos pel país d’origen, sempre que incloguin la fotografia de l’elector.

També, aquelles persones que disposin de certificat digital, poden consultar la seva inscripció al cens electoral a través del següent enllaç:

Jorba, 31 de març de 2015.

Contractació del servei de bar del complex esportiu municipal del Puig. Temporada 2015

Nueva imagenFins el proper 17 d’abril de 2015, a les 15:00 hores, les persones que hi estiguin interessades, i reuneixin els requisits establerts, poden presentar les seves ofertes per participar al procés de contractació del servei de bar del complex esportiu municipal del Puig, per la temporada d’estiu 2015.

Trobareu més informació al Perfil del contractant.

 

 

Convocatòria de sessió extraordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 12 de març de 2015, ha estat convocada sessió extraordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimarts 17 de març de 2015, a les 20’00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 20 de gener de 2015.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 11a la núm. 56/2015.
 3. Ratificació de la resolució de l’alcaldia núm. 14/2015.
 4. Aprovació pressupost, bases execució i plantilla personal, exercici 2015
 5. Aprovació pla econòmic financer en aplicació de la LO 2-2012 estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 6. Aprovació compte recaptació exercici 2014
 7. Aprovació de la modifició del programa anual 2014 del Pla marc de restauració i millora forestal
 8. Aprovació pla acció energia sostenible de Jorba.
 9. Denominació i numeració de diversos espais del nucli de Jorba
 10. Abonament al personal al servei de la Corporació de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre 2012
 11. Ratificació de les al.legacions presentades durant el tràmit d’informació pública del PDU del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria d’Igualada-Jorba.
 12. Aprovació conveni per la prestació de serveis Àrea Atenció a les Persones
 13. Aprovació nou annex conveni prestació servei recollida selectiva, exercici 2015.
 14. Aprovació conveni gestió ajuts complementaris beques menjador.

 

Jorba, 12 de març de 2015.

ANUNCI d’informació pública sobre l’aprovació inicial del Pla director urbanístic del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria d’Igualada-Jorba i Modificació puntual del Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena

Des del 19 de gener fins el 6 de març, resta a informació pública el Pla director urbanístic del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria d’Igualada-Jorba i Modificació del Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena, als municipis d’Igualada, Jorba i Òdena.

Podeu consultar l’anunci i la documentació del pla al següent enllaç:

Informació pública del Pla director urbanístic del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria d’Igualada-Jorba i Modificació del Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena, als municipis d’Igualada, Jorba i Òdena.

Davant la previsió d’un eventual episodi de fred i neu

BAN

JOSEP MARIA PALAU ARNAU, alcalde president de l’Ajuntament de Jorba,

FAIG SABER:

Que davant d’un eventual episodi de fred i neu a la nostra població, es sol•licita al veïnat que, per la bona convivència i per la circulació de vianants per les voreres, adoptin les següents mesures:

• Netejar el tros de vorera que afecta les seves respectives façanes i propietats, evitant així el perill que la neu glaçada representa per als vianants.

• Evitar llençar la neu provinent dels terrats i teulades a la via pública.

• Utilitzar calçat i vestimenta adequada. Anar amb la màxima precaució en cas de gel per evitar caigudes.

Jorba, 22 de gener de 2015.

Convocatòria de sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de 15 de gener de 2015, ha estat convocada sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimarts 20 de gener de 2015, a les 20’00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 23 d’octubre de 2014.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 263/2014 a la núm. 10/2015.
 3. Ratificació de les resolucions de l’alcaldia núm. 281/2014, 294/2014, 319/2014, 334/2014.
 4. Verificació i aprovació del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Jorba.
 5. Aprovació de la modificació dels estatuts del consorci Localret.
 6. Aprovació de la minuta del conveni marc de cooperació entre municipis i altres ens per a la promoció del Camí Ignasià Loiola-Manresa.
 7. Aprovació de l’annex al conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia, per la prestació del servei de recollida selectiva, per a l’exercici 2015.
 8. Ratificació del conveni entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Jorba, per a la prestació de l’assistència sanitària de cobertura pública al consultori municipal de Jorba.
 9. Precs i preguntes.

Jorba, 16 de gener de 2015.

 

Festa de Reis a Jorba 2015

reis-2015

Recollida d’aliments i productes bàsics 2014

Un any més, des de l’Ajuntament es coordina una recollida d’aliments i productes bàsics destinats a cobrir la demanda social existent al nostre municipi. Enguany, la campanya s’allargarà fins a finals de gener de 2015.

A continuació podeu trobar la imatge de campanya així com el llistat amb els aliments i productes prioritaris:

recollida-aliments-2014

feu clic sobre la imatge per veure-la a una mica major

Els punts de recollida són els ja habituals: Ajuntament (carrer Major, 2), Sala polivalent (carrer de la Sort, 11), CEIP Jorba (edificis del carrer de les Eres i de la Sort), església de Sant Pere, rectoria i Cafè de la Unió Joventut Jorbenca.