Licitació del contracte per la prestació del servei de bar del complex esportiu municipal del Puig

Avui 17 d’abril de 2014, ha sortit publicat a L’Enllaç dels anoiencs l’anunci relatiu a la licitació del contracte administratiu especial per seleccionar la persona que gestionarà el servei de bar del complex esportiu municipal del Puig de Jorba.

El termini per a la presentació d’ofertes finalitzarà el proper 28 d’abril de 2014 a les 15:00 hores, i les ofertes s’han de presentar, tal com estableix el plec de clàusules administratives particulars, a les oficines de l’ajuntament (c. Major, núm. 2 de Jorba).

Trobareu tota la informació sobre els requisits per participar a la licitació, documentació a presentar i els criteris de valoració de les ofertes, així com de les condicions de prestació del servei, en el plec de clàusules administratives particulars que trobareu a l’apartat “Perfil del contractant” d’aquesta pàgina web.

Calendari de pagament als proveïdors 2014

Factures   registrades i conformades el gener 5 de febrer
Factures registrades i conformades el febrer 5 de març
Factures   registrades i conformades el març 4 d’abril
Factures   registrades i conformades l’abril 7 de maig
Factures   registrades i conformades el maig 4 de juny
Factures   registrades i conformades el juny 3 de juliol
Factures   registrades i conformades el juliol 31 de juliol
Factures   registrades i conformades l’agost 3 de setembre
Factures   registrades i conformades el setembre 3 d’octubre
Factures   registrades i conformades l’octubre 5 de novembre
Factures   registrades i conformades el novembre 3 de desembre
Factures   registrades i conformades el desembre 8 de gener

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES LLISTES DEL CENS ELECTORAL

En motiu de la convocatòria d’Eleccions al Parlament Europeu pel proper 25 de maig de 2014, efectuada pel Reial Decret 213/2014, de 31 de març, i d’acord amb l’article 39.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general (LOREG), les llistes del cens electoral per a les Eleccions al Parlament Europeu restaran exposades al públic del 7 al 14 d’abril a les oficines d’aquest ajuntament (c. Major, núm. 2 de Jorba), per a la seva consulta per part de les persones interessades i la formulació, si escau, de les corresponents reclamacions.

La consulta l’ha de formular la pròpia persona interessada prèvia identificació mitjançant el DNI, passaport o permís de conduir en el que hi aparegui la fotografia del titular. En el cas dels ciutadans de la Unió Europea és vàlida també la targeta de residència o qualsevol dels documents anteriors emesos pel país d’origen, sempre que incloguin la fotografia de l’elector.

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE

Per decret de l’alcaldia de 6 de març de 2014, ha estat convocada sessió extraordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dimarts 11 de març de 2014, a les 20’00 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Jorba.
 2. Formalització de conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
 3. Aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del municipi del coeficient que aprovin anualment les Lleis de pressupostos generals de l’Estat.
 4. Acceptació de l’adhesió dels municipis de Rubió, Sant Martí Sesgueioles i la Pobla de Claramunt a la Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics de la comarca de l’Anoia i modificació de la redacció de l’article 1 dels estatuts de l’esmentada mancomunitat.
 5. Sol.licitud al Ministeri de Foment de la cessió d’un tram de l’antiga carretera N-IIa.

Jorba, 6 de març de 2014.

AVÍS DE PLAGA DEL MORRUT DE LES PALMERES

Morrut de les palmeresEl morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) és un coleòpter barrinador de la família dels curculiònids que, originari del sud-est asiàtic i la Polinèsia, s’ha propagat per tots els països del litoral mediterrani on ha provocat la mort de milers de palmeres.

L’Ordre ARP/343/2006 (modificada per les Ordres AAR/226/2009 i AAM/56/2011) declara l’existència oficial de la plaga a Catalunya.

Donat que el municipi de Jorba ha estat inclòs dins la dona demarcada on cal implementar mesures d’emergència per evitar-ne la seva introducció i propagació, a continuació indiquem als propietaris de palmeres afectades per la plaga, les mesures que cal adoptar per evitar-ne la propagació:

 • Vigilar totes les palmeres, especialment les canàries.
 • Comunicar al Servei de Sanitat Vegetal, mitjançant la bústia electrònica ssv.daam@gencat.cat o altre conducte les palmeres sospitoses o afectades.
 • Si es detecten palmeres afectades i es vol intentar salvar-les cal: Aplicar de forma immediata tractaments insecticides de xoc o sanejar o eliminar al màxim la part afectada i posteriorment tractar.
 • Si es detecten palmeres afectades i no es vol intentar salvar-les o no es pot perquè ja estan massa afectades cal: Extreure i destruir totes les parts afectades de la palmera o realitzar tractaments de xoc per tal d’eliminar la plaga.
 • Es aconsellable, sobretot per les palmeres canàries, que són les més sensibles, fer tractaments fitosanitaris preventius de forma periòdica per tal que no siguin atacades per l’escarabat.

Per més informació podeu consultar l’enllaç següent:

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.7d5a409fbe273a69cc497c10d8c0e1a0/?vgnextoid=7d423ee256381410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7d423ee256381410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=9d6f2ba5a01b4110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

 

 

Convocatòria de sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple de l’ajuntament

Per decret de l’alcaldia de data 4 de febrer de 2014, ha estat convocada sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dijous 6 de febrer de 2014, a les 20’30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el 7 de novembre de 2013.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 199/2013 a la núm. 16/2014.
 3. Ratificació de la resolució de l’alcaldia núm. 205/2013, 209/2013, 212/2013 i 250/2013.
 4. Aprovació del pressupost, bases d’execució i plantilla de personal de l’ajuntament per a l’exercici 2014.
 5. Aprovació de la separació de l’Ajuntament de Jorba del Consorci de Promoció Turística de l’Alta Anoia.
 6. Ratificació del conveni entre l’Ajuntament de Jorba i Serveis Educatius Cavall de Cartró SL.
 7. Aprovació de l’annex al conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia, per la prestació del servei de recollida      selectiva, per a l’exercici 2014.
 8. Aprovació dels annexos al conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia, per la prestació de serveis d’atenció a les      persones.
 9. Declaració institucional a favor de la consulta per la independència.
 10. Precs i preguntes.

 

Jorba, 4 de febrer de 2014.

I Concurs de Portades d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena

cartell-difusió-concurs-8demarç-5Cada any la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (en endavant MICOD) edita l’agenda d’actes i activitats emmarcades en la data del 8 de març, Dia internacional de les dones. És una data que posa de manifest la lluita de moltes dones al llarg de la història per la igualtat de drets.

Es proposa a tots els i les joves de la MICOD que hi participin de manera directa a través d’aquest concurs, que té la finalitat d’escollir el cartell que serà la imatge gràfica de difusió de les activitats emmarcades a commemorar el 8 de març Dia Internacional de les Dones.

BASES DEL CONCURS

1. TEMÀTICA: Dia Internacional de les dones que es commemora cada 8 de març. La imatge ha d’incloure la referència a aquesta data.

2. PARTICIPANTS: Poden participar totes les persones dels Municipis de la MICOD (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) nascudes entre els anys 1979 i 1995, inclosos. Queden excloses les persones que es dediquin professionalment al món del disseny gràfic.

3. PRESENTACIÓ: El període de presentació d’obres serà de l’1 al 31 de gener de 2014 a l’oficina de la ciutadania dels corresponents ajuntaments on caldrà estar empadronat. Les obres, es presentaran sense signar i s’hauran d’acompanyar d’un sobre tancat dins del qual hi haurà d’haver:

 • Una fulla on hi constin les següents dades: el nom i cognoms, adreça i població, telèfon, edat, DNI i correu electrònic de l’autor o autora de l’obra.
 • Un CD amb l’obra en format digital JPG/TIF amb 300 megapíxels de resolució.
 • Una fotocòpia del DNI.

En aquest sobre hi ha d’haver la següent referència al davant “I Concurs de Cartells d’Igualtat de la MICOD. 8demarç2014″.

El no compliment d’aquest requisit de presentació del sobre tancat amb aquesta documentació és motiu d’exclusió del concurs.

4. OBRES: Cada participant podrà presentar una sola obra original i inèdita i no premiada a cap altre concurs. Les mides del cartell han de ser DIN A4, i s’haurà de presentar en un suport rígid (tipus cartró ploma, per exemple) per facilitar-ne el transport i l’exposició. No hi ha limitacions pel que fa a la tècnica: es pot treballar sobre qualsevol fotografia, il·lustració, graffiti, pintura, format digital…, sempre tenint en compte que s’ha de poder reproduir en quadricromia, i en els formats DIN A5 I A3 per al cartell. L’autor/a del disseny haurà de fer, si s’escaigués, les modificacions necessàries per facilitar-ne la impressió.

5. PREMI: El jurat atorgarà un únic premi consistent en 300€. El jurat pot considerar-lo desert si ho creu oportú.

6. JURAT: Estarà format per una persona de l’àrea d’igualtat de la MICOD, professionals representats d’institucions vinculades amb l’art i el disseny i representants d’associacions de dones de la MICOD.

Aquest valorarà la qualitat tècnica de l’obra, la qualitat artística, l’impacte visual, l’originalitat, la creativitat i l’adequació de la imatge amb la temàtica de transmissió de valors igualitaris i la defensa dels drets de les dones.

La deliberació del jurat es farà durant la setmana del 3 al 7 de febrer i el dia 10 de febrer s’emetrà el veredicte del premi, que es donarà a conèixer directament als premiats i també es publicarà a la web de la Micod. La decisió serà inapel·lable.

El dia, lloc i hora de l’atorgament del premi es farà saber públicament i a l’interessat/ada concretament.

La dotació del premi inclou la remuneració dels drets de propietat intel·lectual sobre l’obra premiada que, com s’estableix en la base 7, quedarà propietat de la Mancomunitat Intermunicipal de la conca d’Òdena.

7. PUBLICACIÓ DE LES OBRES: La participació en el concurs comporta l’autorització a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena a fer pública l’obra presentada com també, en cas de la imatge guanyadora, a la cessió exclusiva i gratuïta, en favor de l’organització, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o format que en permeti la seva comunicació pública (publicacions, pòsters, fullets, tríptics,…) fent-ne constar l’autoria. Totes les obres podran ser exposades en qualsevol dels equipaments municipals dels diferents ajuntaments que integren la Mancomunitat.

8. El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena com a entitat organitzadora.

9. L’organització es reserva el dret de que, un cop decidida la portada i lliurat el premi, faci o no, ús de la mateixa com a imatge de l’agenda d’actes del 8 de març per a l’any 2014 i/o posteriors.

Per qualsevol dubte o informació sobre el concurs podeu trucar al telèfon que s’indica a continuació: 93 803 19 50, ext. 428 o posant-vos amb contacte per mitjà de correu electrònic amb igualtat@micod.cat .

També es poden consultar les bases a la pàgina de la mancomunitat (WWW.micod.cat) i les pàgines web dels següents ajuntaments: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, la Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí.

25 DE NOVEMBRE: DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Adjunt trobareu informació sobre els actes organitzats per la Mancomunitat de municipis de la Conca d’Òdena, en relació amb la celebració del Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones:

. DÍPTIC AGENDA ACTES 25N : Agenda dels actes que es faran al voltant d’aquest 25 de novembre, organitzats per diferents entitats.

. CARTELL XERRADA EMPAR MOLINER : Dins dels actes previstos hi ha una xerrada de l’Empar Moliner, organitzada per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.

. BASES CONCURS 8 MARÇ

CONVOCATS ELS AJUTS PER A L’ESCOLARITZACIÓ DELS INFANTS DE JORBA EN ESCOLES BRESSOL, PEL CURS 2013/2014

S’han convocat els ajuts per a l’escolarització d’infants de Jorba en escoles bressol, pel curs 2013/2014. Les famílies interessades poden presentar les seves sol.licituds com a màxim el 5 de desembre de 2013, d’acord amb el que estableixen les bases que trobareu a continuació:

Bases ajuts escolarització llars d’infants curs 2013-2014

La sol.licitud s’ha de formular mitjançant el següent imprès:

ANNEX I bases ajuts escolarització llar d’infants (en format .pdf per imprimir i omplir a mà)

ANNEX I bases ajuts escolarització llar d’infants – formulari (en format .doc per omplir a l’ordinador)

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB CONTINGUT D’ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Per decret de l’alcaldia de data 31 d’octubre de 2013, haestat convocada sessió extraordinària amb contingut d’ordinària del ple d’aquest ajuntament, pel proper dijous 7 de novembre de 2013, a les 20’30 hores, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el 23 de juliol de 2013.
 2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm.151 ala núm. 198/2013.
 3. Ratificació de la resolució de l’alcaldia núm. 163/2013 i 193/2013.
 4. Modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014.
 5. Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts a l’escolarització d’infants del municipi en escoles bressol durant el curs 2013-2014.
 6. Rectificació d’una errada en la modificació de crèdit núm. 2/2013.
 7. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3/2013.
 8. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 4/2013.
 9. Renúncia a la sol.licitud de préstec-pont a la Diputació de Barcelona en relació amb el programa Viure al Poble.
 10. Aprovació de la revisió del Pla d’actuació municipal (PAM) per emergències d’incendis forestals.
 11. Designació de les festes locals per a 2014.
 12. Aprovació del nou conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona per la prestació del servei de lectura mitjançant un Bibliobús.
 13. Aprovació del nou conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona que unifica l’articulat de la implantació del SITMUN i de la utilització de les eines desenvolupades per a la gestió de la informació geogràfica a través de mòduls i altres aplicatius específics.
 14. Ratificació del conveni Treballem amb famílies 2013.
 15. Moció demanant que el Penedès sigui circumscripció electoral.
 16. Precs i preguntes.

 

Jorba, 31 d’octubre de 2013.